دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

راهنمای انتخاب و خرید دوربین مداربسته سازمان منازل مدرسه ادارات دوربین شبکه

 www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  -ﻧﮕﺎرش 2)( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ دﻓﺘﺮﮐﺎر( )  


در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﻮرد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ : www.camera-learn.ir
1  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  -ﻧﮕﺎرش 2)( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ دﻓﺘﺮﮐﺎر( ) 


ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش، ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔران ﺑودن ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎرت ﺗﺻوﯾری،  ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ و اداری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت و ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﺷﺎن در ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭﺗر، از دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ﻣدﻟﮭﺎی ﺟدﯾد و ﻣﺗﻧوع اﻧواع دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ،  ﻗﯾﻣت اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎھش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧرا ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﻣﯾﺳر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑﯽ ﺟرم و ﺳرﻗت اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻧظﺎرت ﺗﺻوﯾری ﺑﺎ ﺳرﻋت روﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ  ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از وﻗوع ﺳرﻗت و ﺟراﺋم و ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛری دارﻧد ﻧﺻب دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ اﻣروزه در آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ، ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺗﺟﺎری، ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﭘﺎرﮐﯾﻧﮕﮭﺎ، از ﺿرورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود. 
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﻮرد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ : www.camera-learn.ir


2  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در 
طرح اوﻟﯾﮫ: ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎب و ﯾﺎ ﺧرﯾد دورﺑﯾن ﻣدارﺑﺳﺗﮫ ﻻزم اﺳت ﯾﮏ طرح اوﻟﯾﮫ از ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در آن اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺑر روی ﮐﺎﻏذ رﺳم ﻧﻣود و ﻧﻣﺎﺋﯽ از ﻓروﺷﮕﺎه و ﯾﺎ اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻣﻧزل ﯾﺎ دﻓﺗر ﮐﺎر را ﺗرﺳﯾم ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺗﻌداد دورﺑﯾن ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭘوﺷش ﮐﺎﻣل ﻣﺣل را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود و در اﯾن طرح اوﻟﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺣل را ﻣﺷﺧص ﻧﻣود ﺗﺎ DVR )ﻗرارﮔﯾری دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﮐزی ذﺧﯾره ﮐﻧﻧده ﺗﺻﺎوﯾر  ( ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ و درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺗراژ ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺧص ﮔردد .ﭘس از آن، ﺑر ﺣﺳب اﯾﻧﮑﮫ دورﺑﯾﻧﮭﺎ در ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن )ﺳرﭘوﺷﯾده (ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﯾﺎ ﻓﺿﺎی ﺧﺎرج )ﻣﺣل ﺳر ﺑﺎز(، ﻧوع و ﮐﯾﻔﯾت دورﺑﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .    


3  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در  اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ و ﻟوازم ﻣورد ﻧﯾﺎز: اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد  دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ ﺑوده ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد دﯾد ﮐﻠﯽ درﻣورد اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﺑدﺳت آورﯾد، در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن و ﯾﺎ ﻧﺻب ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺷورت ﻓرﻣﺎﺋﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﻗﺳﻣت ﻓروش ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .  021- 66344907 و ﯾﺎ 66343867 •
ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺎﻣل ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎرت ﺗﺻوﯾری ﺷﺎﻣل دورﺑﯾن، دﺳﺗﮕﺎه ذﺧﯾره ، ھﺎرد دﯾﺳﮏ، ﻣﯾﮑروﻓون، ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر، ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ، ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ، DVR)ﮐﻧﻧده ﺗﺻﺎوﯾر ( ﻓﯾﺷﮭﺎی اﺗﺻﺎل و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دورﺑﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ھر ﮐدام را ﺷرح ﻣﯾدھﯾم ﺗﺎ ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود: -  : دورﺑﯾن اﻧﺗﺧﺎب دورﺑﯾن ﻣﻧﺎﺳب از ﻧظر ﻧوع ﮐﺎرﺑرد، ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر و ﻟﻧز ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﺳﻣت اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت ﺗﺻوﯾری اﺳت . ﺗﻘﺳﯾم DIS و CMOS و CCD دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺳﻧﺳور ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ  دارای ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﺑﮭﺗر ﺑﮫ وﯾژه در ﺷراﯾط ﻧور ﮐم ﻣﯾﺑﺎﺷد و CCDﻣﯾﺷوﻧد،  ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه رﺳﯾده دارای CMOS .ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘذﯾری رﻧﮓ در آن ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب، ﺗوان ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﻣﺗرو ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد.  ﮐﮫ در ﻋﻣل ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ اﺳت از دو ﻧوع ﻗﺑﻠﯽ؛ دارای DIS دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻧﺳل ﺟدﯾد ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ و ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده و در ﺣﺎل ﺣﺎظر ﺣرﮐت ﺳﺎزﻧدﮔﺎن دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ ﺑرﻧدھﺎی ﻣﻌﺗﺑری ﭼون آﻟﺑﺎﺗرون، داھوا و ھﺎﯾﮏ وﯾژن و ﺣﺗﯽ دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ اﺳت.


4  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑر ﺣﺳب ﮐﺎراﯾﯽ، ﻧوع اﺳﺗﻔﺎده و ﻣﺣل ﻧﺻب ﺑﮫ ﻣدﻟﮭﺎی زﯾر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯾﺷوﻧد:  دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ 1- ﭘرﻓروش ﺗرﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب در اﮐﺛر ﻣوارد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﺗﺻوﯾر اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮕﺎه از راه دور ﺑرروی ﻟپ ﺗﺎپ و ﯾﺎ ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن DVR)ذﺧﯾره ﮐﻧﻧده ﺗﺻوﯾر  ( ھﻣراه ﻣﺷﺎھده ﮔردد .دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﺑران آﻧرا ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ دو ﮔروه ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﺣرک ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد: 


 - دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺛﺎﺑت A a- : دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺑوﻟت دارای اﻣﮑﺎن دﯾد در ﺷب اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ در اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد ﺷده و ﺑرای ﻧﺻب در ﻣﺣﯾط ﺑﯾرون و ﯾﺎ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن طراﺣﯽ ﺷده اﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل آب، رطوﺑت، ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﻣﻘﺎوم ﺗرﻧد .اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ دارای دﯾد در ﺷب ﺑوده و در ﺷب  ﻣﺗر ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھﻧد 15 ﺗﺎ 5ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻧﺎﺳب را در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن )ﺗﺻﺎوﯾر در ﺷب ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .(اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺑر روی دﯾوار و ﯾﺎ ﺳﻘف ﻧﺻب ﻣﯾﺷوﻧد و ﺟزء ﭘر ﻓروش ﺗرﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد.        
5  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در b-  : دورﺑﯾﻧﮭﺎی دام ﯾﺎ ﺳﻘﻔﯽ دارای اﻣﮑﺎن دﯾد در ﺷب اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ در ﻣﺣﯾط داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و زﯾر ﺳﻘف ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ظﺎھر زﯾﺑﺎﺗری دارﻧد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘوﺷﯾده ﺑودن ﻟﻧز دورﺑﯾن ﺑﺎ ﺣﺑﺎب ﺗﯾره رﻧﮓ، زاوﯾﮫ دﯾد دورﺑﯾن ﺑرای اﻓراد ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت، اﻟﺑﺗﮫ ﻣدﻟﮭﺎی ﺑدون ﺣﺑﺎب اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت .اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ دارای دﯾد در ﺷب ﺑوده و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻘف دارای ارﺗﻔﺎع زﯾﺎدی ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗوان از ﭘﺎﯾﮫ دام . (L)ال ﺷﮑل  ﺑرای ﻧﺻب آﻧﮭﺎ روی دﯾوار اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود  
 :(C/CS-Mount) - دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﮐس c اﯾن ﻧوع دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑدون ﻟﻧز ﺑوده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زاوﯾﮫ دﯾد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺗوان ﻟﻧز ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧرﯾداری ﻧﻣود .ﺑرای اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﻧزھﺎی ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾر زوم ﺗﺎ واﯾد را ﻣﯾﺗوان ﺗﮭﯾﮫ و ﻧﺻب ﮐرد .    

 

دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺛﺎﺑت زوم  را داﺷﺗﮫ و در ﺑرﺧﯽ از ﻣدﻟﮭﺎ 36X اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت زوم ﺗﺎ دارای دﯾد در ﺷب ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮭﺗراﺳت آﻧرا درون ﮐﺎور دورﺑﯾن ﻗرار داد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔردش ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ  -راﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﻻ -ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾﺗوان آﻧرا روی ﭘﺎﯾﮫ ﮔردان ﭘن  -ﺗﯾﻠت ﻧﺻب ﮐرد  . 
e- :( دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری )ﭘﯾن ھول در ﻣﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻻزم اﺳت دورﺑﯾن دﯾده ﻧﺷود ﯾﺎ ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻧﺻب آن وﺟود ﻧدارد )ﻧظﯾرآﺳﺎﻧﺳورھﺎ (ﻣﯾﺗوان از دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣدﻟﮭﺎ و اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارﻧد .از ﻣزاﯾﺎی اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب ﺗﺻوﯾر در ﻧور ﮐم، اﻣﮑﺎن ذﺧﯾره ﺻدا، اﻧدازه ﮐوﭼﮏ و ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب اﺷﺎره ﻧﻣود . ﻣدﻟﮭﺎﯾﯽ از اﯾن دورﺑﯾن دارای دﯾد در ﺷب ﺑوده و ﻣدﻟﮭﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم آﻧﮭﺎ ﻧﯾز وﺟود دارد.    

دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣﺗﺣرک  و Speed dome از اﯾن ﻧوع دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﭼرﺧﺷﯽ  درﺟﮫ و ﻗﺎﺑﻠﯾت 360 اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔردش PTZ Camera زوم اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎھده ﮐﺎﻣل ﻣﯾدان اطراف دورﺑﯾن را ﺑرای اﭘراﺗور آن ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻌداد زﯾﺎد دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺛﺎﺑت ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺧواھد ﺑود وﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دورﺑﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﺿور ﺷﺧص اﭘراﺗور و ﮐﻧﺗرل دورﺑﯾن دارد .از اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺛﺎﺑت را ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان روی ﭘﺎﯾﮫ ﮔرداﻧﮭﺎی  ﭘن و ﺗﯾﻠت ﻗرارداد و ﺑﮫ ﭼپ -راﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﻻ -ﭘﺎﺋﯾن ﺣرﮐت داد  .  
2- )  (IP CAMERA دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ  ﺗﺻﺎوﯾر زﻧده را ipﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ و ھﻣﮫ ﮔﯾرﺷدن اﯾﻧﺗرﻧت، دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮑﻧﻧد، اﯾن دورﺑﯾﻧﮭﺎ دارای ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ  ﮔراﻧﻘﯾﻣت ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﻣﺗر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻗرارﻣﯾﮕﯾرﻧد   . 
8  

اﻧﺗﺧﺎب دورﺑﯾن ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﻣﻧﺎﺳب:  (TV Line)واﺣد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ آﻧﺎﻟوگ ﺗﯽ وی ﻻن ﺑوده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻌداد ﺧط ﻣوﺟود در ھر ﺻﻔﺣﮫ از ﺗﺻوﯾر اﺳت، ھرﭼﮫ ﻋدد ﺗﯽ وی ﻻﯾن ﺑﯾﺷﺗرﺑﺎﺷد ﺗﺻوﯾر دورﺑﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻﺗری ﺧواھد داﺷت و ﺑرای دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ واﺣد آن ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل ﻣﯾﺑﺎﺷد .دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ ﻣوﺟود  و 420 – 480 – 550 – 600 – 700 در ﺑﺎزار ﺷﺎﻣل ﺗﯽ وی ﻻﯾن ھﺎی  ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل  ﺑر 5 ﺗﺎ 1 ﺑوده و ﺑرای دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺷﺑﮑﮫ از 1000 و ﺣﺗﯽ 800 ﺣﺳب ﻧﯾﺎز و ﺑودﺟﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺻب دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده  ﺗﯽ وی ﻻﯾن ﺑرای 700 ﻣﯾﺗوان آﻧﮭﺎرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﯾﻔﯾت ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد . ﮐﯾﻔﯾت دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾﺷود و ھﻣﺎﻧﻧد دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل دﻗت و ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .  :(DVR) - دﺳﺗﮕﺎه ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﺟﯾﺗﺎل  اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ طور DVR ﺑرای ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎ از دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺳﺗﻘل )اﺳﺗﻧداﻟون (و ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن ھﺎ را ﺑر روی ھﺎرد دﯾﺳﮏ ذﺧﯾره ﮐﻧد و ﻣدت زﻣﺎن ذﺧﯾره اﯾن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ھﺎرددﯾﺳﮑﯽ دارد ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرروی آن ﻧﺻب ﻣﯾﮕردد .ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﯾﺗوان از ﻣدﻟﮭﺎی   ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﺗﺻل ﻣﯾﺷود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد وﻟﯽ اﯾن روش USB ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘورت DVR ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻌﺎﯾب زﯾﺎدی ﮐﮫ دارد )ﻧظﯾر روﺷن ﻣﺎﻧدن داﺋﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗم (ﮐﻣﺗر ﻣورد  ﺑﺳﯾﺎر DVR اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻣطﻣﺋن ﺗر و ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد از  و ﺳوﺋﯾﭼراﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد NVRدورﺑﯾﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد از دﺳﺗﮕﺎه
و ﯾﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﻣزﻣﺎن از دورﺑﯾﻧﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ و ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ . DVRﻣﯾﺗوان از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی  ھﯾﺑرﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود 32 ، 16 ،8 ، 4 دارای ﻣدﻟﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ DVRدﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی  ﮐﺎﻧﺎل دورﺑﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗﻌداد ﻧﯾز ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻣﯾﮑروﻓن 64ﺗﺎ ﺟﮭت ذﺧﯾره ﺻدا را ﻣﯾﺗواﻧﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓرﻣت ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﺗﺻﺎوﯾر در اﯾن  ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ اﯾن اﺳﺎﻣﯽ اﻓزاﯾش H264دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ اﯾن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ دارای آی ﭘﯽ ﺑوده و ﻗﺎﺑﻠﯾت 960  وﯾﺎ D1 ﯾﺎ CIF :ﻣﯽ ﯾﺎﺑد . اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺻوﯾر را از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑر روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺣﺗﯽ ﻣوﺑﺎﯾل را  ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ھﺷت ﮐﺎﻧﺎل DVR دارﻧد .ﺑرای ﻧﺻب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻓروﺷﮕﺎھﯽ دﺳﺗﮕﺎه 8.ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  دورﺑﯾن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت  
 :(HDD) - ھﺎرد دﯾﺳﮏ اﯾن DVR ﺑرای ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ھﺎرد دﯾﺳﮏ در داﺧل  ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . ھﺎردﯾﺳﮏ ھﻣﺎن ﻧوع ھﺎرد ﻣوﺟود در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑوده ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧرﯾداری و ﺑﮫ ظرﻓﯾﺗﮭﺎی NVR ﯾﺎ DVR ﻣوﺟود در SATAﮐﺎﺑل  ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت 500 . ﻧﺻب ﻣﯾﺷود 2 " و 1ﺗﺎ  ﺗراﺑﺎﯾت در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎرت ﺗﺻوﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺣدودا ﻣﺎه اﻣﮑﺎن ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر را دارﻧد و ﭘس از آن ﺗﺻﺎوﯾر ﻗﺑﻠﯽ ﭘﺎک 3 ﺗﺎ 1ﺑﯾن ﺷده و ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺗﺻﺎوﯾر ﺟدﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .ازﻣﺎرﮐﮭﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑرای ھﺎرد دﯾﺳﮏ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺗوﺷﯾﺑﺎ، ﺳﯾﮕﯾت و وﺳﺗرن دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺷﺎره ﮐرد . 
10  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن
www.126126.ir  و ﯾﺎ  www.alaedin2.ir    ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ  ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در - : ﻣﯾﮑروﻓون  دارای ورودی ﺻدا ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﻗرار DVRاز آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی دادن ﻣﯾﮑروﻓوﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﮐﻧﺎر دورﺑﯾن ھﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺻدا و ﺗﺻوﯾر را ذﺧﯾره ﻧﻣود .ﺑرﺧﯽ از دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻧظﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری دارای ﻣﯾﮑروﻓون داﺧﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.    
- : ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾﻧﮭﺎ ھﻧﮕﺎم ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘس از آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ و ﯾﺎ AV ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎی ﻗدﯾﻣﯽ )ﭘورت  و LCD ( ﭘورت LED ﭘورت HDMI ) ﺟدﯾد و ﯾﺎ VGA ) (و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ( ﺑرﺧﯽ از ﻣدﻟﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی LAN ﯾﺎ HDMI ﻟپ ﺗﺎپ )ﭘورت (اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود . دارای ﻣﺎﻧﯾﺗور ﺑر روی ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ  ﺑﯾﺷﺗردر اﺗﺎق ھﺎی ﮐﻧﺗرل DVR اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ در اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد. 
11 

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آداﭘﺗور دارﻧد .ﺑﮫ  آﻣﭘر اﺳﺗﻔﺎده 2 ﯾﺎ 1 وﻟت 12 طور ﻣﻌﻣول ﺑرای ھر دورﺑﯾن از ﯾﮏ آداﭘﺗور ﻣﯾﺷود و ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﺑرای ﺗﻣﺎم دورﺑﯾﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﺑرق ﻣرﮐزی ﺑﺎ آداﭘﺗور ﻗوﯾﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد وﻟﯽ اﯾن روش ﮐﻣﺗر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد زﯾرا ﺑﺎ ازﮐﺎراﻓﺗﺎدن آداﭘﺗورﻣرﮐزی ﺗﻣﺎم دورﺑﯾﻧﮭﺎ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮔر ﺑرای ھر دورﺑﯾن از آداﭘﺗور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﺷود اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد . 
- : ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ  و ﻧﯾز (DVR) ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺻوﯾر دورﺑﯾن ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ذﺧﯾره ﮐﻧﻧده ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ از آداﭘﺗور ﺑﮫ دورﺑﯾن ھﺎ از ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﮭت  و ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق از ﮐﺎﺑل ﺑرق اﻓﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده RG59 اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺻوﯾر از ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺷود و ﺑﮭﺗر اﺳت ﺟﻧس ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎﻣﺎ "از ﻣس ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻣﻐزی از ﺟﻧس ﻣس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﺳﺎﻓت ھﺎی زﯾﺎد ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  ﯾﺎ 4 ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﻋﻼوه ﺑر آن ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ  رﺷﺗﮫ ﺳﯾم در ﺧود دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺗﺻوﯾر، ﺑرق و ﺣﺗﯽ 6 ﺻدا از ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﺎﯾد دﻗت ﮐرد طول ﺳﯾ مھﺎ از ﺣد اﺳﺗﺎﻧدارد ﻓراﺗر ﻧرود ﭼون ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ﺗﺻوﯾر ﺧواھد ﺷد . ھرﮔز ﺳﯾم ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی وﯾدﺋوﯾﯽ را از ﮐﻧﺎر ﺳﯾم ھﺎی ﺟرﯾﺎن  ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر را در اﯾن ﻣواﻗﻊ رﻋﺎﯾت 12 ﺑﺎﻻی ﺑرق ﻋﺑور ﻧدھﯾد و ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ﻣﺗر ﺑﯾﺷﺗر ﺷود ﺑرای ﮐﺎھش ﻧوﯾز 200 ﮐﻧﯾد .طول ﮐﺎﺑل ھر دورﺑﯾن ﻧﺑﺎﯾد از  .
12
در ﺳﯾم ﮐﺷﯽ ﻣﺳﺎﻓت زﯾﺎد ﻣﯾﺗوان از دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﻟون اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﻣﯽ دارد وﻟﯽ در اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد.      
- : ﻓﯾﺷﮭﺎی اﺗﺻﺎل  و دﯾﮕری BNC دورﺑﯾﻧﮭﺎ دارای دو ﻓﯾش ﺧروﺟﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﮑﯽ ﺗﺻوﯾر ﺑﺎ ﻓﯾش  اﺿﺎﻓﮫ AV ﺑرق ﺑﺎ ﻓﯾش آداﭘﺗوری )در دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣﯾﮑروﻓون دار ﯾﮏ ﻓﯾش  BNC ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﯾﺷﮭﺎی DVR وﺟود دارد .(ﺑرای اﺗﺻﺎل ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دورﺑﯾن و 3 .ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در  ﻣدل ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﻓﯾش ﭘﯾﭼﯽ، ﭘرﺳﯽ و ﻟﺣﯾﻣﯽ  ﺑرای ﻓﯾﺷﮭﺎی ﭘرﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﭼﺎر ﭘرس و ﺑرای ﻓﯾش ﻟﺣﯾﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھوﯾﮫ ﺑرﻗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد از اﯾن رو ﻓﯾﺷﮭﺎی ﭘﯾﭼﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن طرﻓدار را در ﺑﯾن ﻧﺻب ﮐﻧﻧده ھﺎی دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ دارﻧد )وﻟﯽ ﻓﯾﺷﮭﺎی ﭘرﺳﯽ ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﻧوع اﺗﺻﺎل را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد.(از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣراﺣل ﻧﺻب دورﺑﯾﻧﮭﺎی ﻣدارﺑﺳﺗﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ھﺎ اﺳت ﺑﺎﯾد از ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺗرﯾن ﻓﯾﺷﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود. 
13  ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دورﺑﯾن ﺑرای ﻧﺻب دورﺑﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻧدارﻧد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در آن ﻧﺻب ﺷوﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑﺎﺷد ﻻزم اﺳت از ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب از ﺟﻧس ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ؛ ﻓﻠز وﯾﺎ اﺳﺗﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در ﻣواردی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾب دﯾدن دورﺑﯾن ﺑر اﺛر ﺿرﺑﮫ، ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎی ﺷدﯾد و ﯾﺎ ﺳرﻗت ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗوان از ﮐﺎور و ﭘﺎﯾﮫ دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در اﯾن ﺣﺎﻟت دورﺑﯾن درون ﮐﺎور ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺧﺻوص ﻧﺻب ﻣﯾﮕردد .از ﮐﺎور و ﭘﺎﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧظﯾر ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود. 

 

 
  در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﻮرد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ : www.camera-learn.ir
14  126 طﺒﻘﮫ اول،  واﺣﺪ2 دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻮﺗﮏ :ﺗﮭﺮان  -خ ﺟﻤﮭﻮری، ﻧﺒﺶ خ ﺷﯿﺦ ھﺎدی،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ 66344907 و 66343867 : ﺗﻠﻔن

ادامه
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران