دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div
پشتیبان
پشتیبان1


پشتیبان2


محصولات جديد

HDCVI Transmission Signal PSM801 HDCVI Transmission Signal PSM801
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 510,000 ریال
افزودن به سبد خريد
HDCVI Video Converter TP2105 HDCVI Video Converter TP2105
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,770,000 ریال
افزودن به سبد خريد
HDMI-HDCVI Converter PFT2100 HDMI-HDCVI Converter PFT2100
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,570,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 32CH DAHUA 4232AN-S3 DVR 32CH DAHUA 4232AN-S3
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,625,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 32CH DAHUA 4232L-S2 DVR 32CH DAHUA 4232L-S2
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 22,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 8816S-S3 DVR 16CH DAHUA 8816S-S3
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 7216AN-4M DVR 16CH DAHUA 7216AN-4M
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 19,760,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 7216A-S3 DVR 16CH DAHUA 7216A-S3
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 193,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 16CH DAHUA 5216A XVR 16CH DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 15,340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3 DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 13,650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 4116HS-S3 DVR 16CH DAHUA 4116HS-S3
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,670,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,690,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 7108H-4M DVR 8CH DAHUA 7108H-4M
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 11,050,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 8CH DAHUA 5108HS XVR 8CH DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 4CH DAHUA 5104HS XVR 4CH DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 40112I-HC DAHUA 40112I-HC
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 18,850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 59230I-HC DAHUA 59230I-HC
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 40,950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 59220I-HC DAHUA 59220I-HC
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 30,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 22204I-GC DAHUA 22204I-GC
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,020,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100MP DAHUA 1100MP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,270,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200EMP DAHUA 1200EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,990,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220MP DAHUA 1220MP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,010,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP DAHUA 1220EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP-A DAHUA 1220EMP-A
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2220FP DAHUA 2220FP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,220,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2401EMP DAHUA 2401EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,030,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100SL DAHUA 1100SL
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,230,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100SP DAHUA 1100SP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 1,490,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220SP DAHUA 1220SP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,180,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220BP DAHUA 1220BP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,520,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220DP DAHUA 1220DP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2220RP-Z-IRE6 DAHUA 2220RP-Z-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2221RP-Z-IRE6 DAHUA 2221RP-Z-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2401DP DAHUA 2401DP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2401EP DAHUA 2401EP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,160,000 ریال
افزودن به سبد خريد
BULLET VIEWTECH GOLD-2MPXL BULLET VIEWTECH GOLD-2MPXL
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ دی، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DOME VIEWTECH GOLD-2MPXL DOME VIEWTECH GOLD-2MPXL
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ دی، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
BULLET VIEWTECH 1.3MPXL BULLET VIEWTECH 1.3MPXL
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ دی، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
جدید: ویوتک 4 کانال XVR جدید: ویوتک 4 کانال XVR
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
جدید: ویوتک 8 کانال XVR جدید: ویوتک 8 کانال XVR
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ دی، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران