دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

IP 32CH DAHUA 4432-4KS2 IP 32CH DAHUA 4432-4KS2
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 16,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 32CH 4232-4KS2 IP DAHUA 32CH 4232-4KS2
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 12,220,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP 8CH DAHUA 2108HS-S2 IP 8CH DAHUA 2108HS-S2
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP 4CH DAHUA 2104HS-P-S2 IP 4CH DAHUA 2104HS-P-S2
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,810,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP 4CH DAHUA 2104HS-S2 IP 4CH DAHUA 2104HS-S2
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 59430U-HNI IP DAHUA 59430U-HNI
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 48,490,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 6C430U-HNI IP DAHUA 6C430U-HNI
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 50,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 49225T-HN IP DAHUA 49225T-HN
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 22,360,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 6C225U-HNI IP DAHUA 6C225U-HNI
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 34,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 6C230U-HNI IP DAHUA 6C230U-HNI
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 44,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 1220SP IP DAHUA 1220SP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,640,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 1420FP-AS IP DAHUA 1420FP-AS
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 2431RP-VFS IP DAHUA 2431RP-VFS
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 8,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 5431EP-Z IP DAHUA 5431EP-Z
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 15,400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 5830E-Z IP DAHUA 5830E-Z
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 2231RP-ZS-IRE6 IP DAHUA 2231RP-ZS-IRE6
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 8,840,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 2231RP-VFS-IRE6 IP DAHUA 2231RP-VFS-IRE6
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,410,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 2421RP-VFS IP DAHUA 2421RP-VFS
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 7,670,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 4830EP-S IP DAHUA 4830EP-S
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 11,050,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 5431EP-Z IP DAHUA 5431EP-Z
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 15,400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
IP DAHUA 5830E-Z IP DAHUA 5830E-Z
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 32CH DAHUA 5832S XVR 32CH DAHUA 5832S
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 50,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 32CH DAHUA 5232AN DVR 32CH DAHUA 5232AN
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 22,300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 32CH DAHUA 4232AN DVR 32CH DAHUA 4232AN
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
16 کانال HCVR DAHUA 5216A-S3 16 کانال HCVR DAHUA 5216A-S3
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,170,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال HCVR DAHUA 5108HS 8 کانال HCVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال HCVR DAHUA 7104H-4M 4 کانال HCVR DAHUA 7104H-4M
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال HCVR DAHUA 5104HS 4 کانال HCVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 59225I-HC-S2 DAHUA 59225I-HC-S2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 30,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220RP-VF DAHUA 1220RP-VF
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231EMP DAHUA 2231EMP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,770,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231FP DAHUA 2231FP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400MP DAHUA 1400MP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400EMP DAHUA 1400EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220AP DAHUA 1220AP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231DP DAHUA 2231DP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231EP DAHUA 2231EP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,770,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231RP-Z-IRE6 DAHUA 2231RP-Z-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,110,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400TP DAHUA 1400TP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400SP DAHUA 1400SP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران